ترجمه ارزان و مناسب جهت دانشجویان در هر جای استان فارس باکیفیت مناسب انجام می شود. کاربران در مرودشت متون خود را به ما بسپارید.

شاید پس از احمد کسروی، که با آن همه تلاش به " زبان پاک" دست یابد، میر شمس الدین ادیب سلطانی را بتوان مرد دوم این میدان دانست. البته، اینها یک فرق اساسی با هم دارند: کسروی با یک زبان سروکار داشت اما ادیب سلطانی باچند زبان. شاید نتوان گرایش آنها را مکتب نامید زیرا پیروان زیادی پیدا نکردند، اما از آنجا که هر دو پیگیرانه به راه خود ادامه داده اند، می توان آن را مکتب تک نفره نام داد.

مترجمان و واژه سازان زیادی بوده اند که براساس قطعات واژه های ترکیبی واژه ساخته اند. واژه هایی چون ابرمرد، ابرقدرت، روان شناسی، برقاطیس و روان پارگی در برابر واژه های زیر:

Superman, superpower, psychology, electromagnetic, schizophrenia

از همین راه ساخته شده اند. عناصر سازنده ی این کلمات شفاف اند و تنها یا در ترکیبات دیگر به کار می روند. اما ادیب سلطانی از این محدوده فراتر می رود.  او از عناصر ی واژه می سازد که غالبا زنده نیستند و از ظاهرشان چیزی دستگیر خواننده نمی شود. واژه هایی چون مزداهی، دورامون، مینو، آروین، فربود، پارادوخشانه و دویچمگوئیک، به ترتیب در برابر ریاضی، بعد، ایده، تجربه، افراط، پارادوکسیکال و دیالکتیک، برای فارسی زبان کنونی، در واقع، درحکم واژه های خارجی اند. این عناصر، که بیشترشان از زبان پهلوی و فارسی باستان گرفته شده اند، یارای انتقال معنی به فراسی زبانان امروزی ندارند. این واژه ها فرق اساسی دارند با مثلا واژه هایی که داریوش آشوری یا میرجلاا الدین کزازی می سازند یا به کار می گیرند. بیراه نیست اگر بگوییم که خواندن ترجمه های ادیب سلطانی نیاز به دیکشنری پارسی به فارسی دارد. ظاهرا او این کار را برای انتقال دقیق و وسواس آمیز معنای واژه های زبان مبدا به زبان مقصد انجام می دهد، اما تاریخ اصلاحات زبانی نشان داده است که زبان تغییرات افراطی را بر نمی تابد. در زبان نمی توان انقلاب کرد.

به نظر می رسد که ادیب سلطانی، بیش از آنکه نگران ارتباط خواننده با موضوع باشد، در اندیشه ی زورآزمایی با واژه هاست. او سال های درازی از عمر خود را در این راه گذاشته و اکنون دلش نمی آید خواننده را بی نصیب از آنها نگه دارد. ظاهرا عده ای هم از سرک کشیدن در زبان های کهن خوششان می آید. آن طور که می گویند، سنجش خرد ناب فروش خوبی خوبی داشته است. اما به نظر من، در این مورد، خریدن این کتاب لزوما به معنی خواندن و خواندن آن به معنای فهمیدن آن نیست. به منظور روشن شدن این موضوع می توان ترجمه ی ادیب سلطانی و ترجمه ای معمولی از این اثر را بین دو گروه با معلومات برابر توزیع کرد و پس از مطالعه ی آن پرسش هایی درباره ی اندیشه ی فلسفی کانت از آنها کرد و نتیجه را سنجید. به هر حال، درک عمیق هر موضوع صرفا در سطح واژه صورت نمی گیرد و چنانچه تراکم اطلاعاتی جمله و، به طریق اولی، متن به مرز حل پازل برسد، آن عمل دیگر خواندن نیست، نوعی کشتی گرفتن با متن است که البته نمی توان انکار کرد که برخی آن را دوست دارند.

ترجمه آنلاین با تایپ رایگان در مرودشت

ترجمه فرانسه به فارسی در مرودشت